Wykonujemy nastpujce zabiegi chirurgiczne:
 • Chirurgiczne usuwanie ósemek; usuwanie zbów mdroci

 • Ekstrakcja jako profilaktyka przed implantacyjna - ekstrakcja zba, wyrwanie zba jest to zabieg chirurgiczny polegajcy na  usuniciu zba z wyrostka zbodoowego przy uyciu odpowiednich narzdzi. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym przy zachowaniu aseptycznoci pola operacyjnego. Jeeli chcieliby pastwo po usuniciu zba uzupeni brak implantem, bardzo wane jest, aby w trakcie ekstrakcji nie uszkodzi koci wokó korzenia usuwanego zba. Po ok. 6-8 tygodniach w zbodole zacznie powstawa ko, w któr bdzie mona wszczepi implant. W przeciwnym wypadku dojdzie do zaniku koci i wszczepienie implantu bdzie moliwe tylko po wykonaniu dodatkowego zabiegu rekonstrukcji (augmentacji) koci.
  W wikszoci przypadków moliwa jest implantacja natychmiastowa , czyli wszczepienie implantu w zbodó zaraz po usuniciu zba na tej samej wizycie.

 • Rekonstrukcja koci i tkanek

 • Bloki kostne - przeszczepy koci autogennej

 • Sinus lift - podniesienie dna zatoki szczkowej metod otwart i zamkniet

 • Sterowana regeneracja koci i tkanek mikkich przy uyciu biomateriaów Bio-Oss Bio-Gide

 • Biomateriay DentSply SYMBIOS do regeneracji koci i tkanek

 • Rozszczepienie wyrostka zbodoowego

 • Gingiwoplastyka (plastyka dzise) - specjalistyczny zabieg chirurgiczny majcy na celu odtworzenie estetycznego ksztatu dzise ( chirurgiczne wyduenie korony klinicznej ). Gingiwoplastyka stosowana jest m. in. w przerostowych stanach zapalnych dzise np. towarzyszcych parodontozie z równoczesnym zanikiem koci wyrostka zbodoowego lub spowodowanych stosowaniem leków (np. w padaczce).

 • plastyka dzise, gingiwoplastyka, chirurgiczne wyduenie korony, chirurgia
 • Gingiwektomia - specjalistyczny zabieg chirurgiczny polegajcy na zmniejszeniu masy dzisa dla potrzeb protetycznych lub implantologicznych.

 • Alveoplastka - Plastyka wyrostka zbodoowego - chirurgiczne wygadzenie koci, wykonywane na jednej wizycie, bezporednio po usuniciu zba w przypadku gdy, ostre krawdzie koci mogyby drani gojce si dzisa. Alveoplastyce poddaje si take wyrostek przed zaoeniem protezy, gdy jego anatomia uniemoliwia noszenie protezy.