Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi na temat implantów

pytajnik Czy implanty stomatologiczne mogą być rozwiązaniem również dla Ciebie? Czy chcesz dowiedzieć się więcej o ekscytujących możliwościach? Na tej stronie znajdziesz najczęściej zadawane pytania na temat leczenia implantologicznego oraz odpowiedzi na nie ułożone w porządku alfabetycznym.


A Alergia

Czy jest możliwe aby być uczulo­nym na implanty?Implanty zębowe są dostępne na rynku od ponad 50 lat. Nie zarejestrowaliśmy żadnego przypadku uczulenia na tytanowe implanty. Tytan nie posiada żadnych składników mogących wywołać alergię i jest całkowicie neutralny w organiz­mie. Z materiałów używanych na korony i mosty największą zgod­ność z organizmem wykazują materiały ceramiczne. Ryzyko wystąpienia alergii zmienia się jednak w przypadku metali i pla­stiku. Pozwól aby nasz lekarz doradził Ci jaki materiał jest dla Ciebie najlepszy.
B Ból

Czy po zabiegu będę odczuwał ból?W pierwszych kilku dniach po zabiegu dziąsła będą prawdopo­dobnie bardziej wrażliwe, ale nie będą już krwawić. Przez krótki czas, nieprzyjemne uczucie może powodować jedynie lekka opuch­lizna policzka. Jednak większość pacjentów Magic Dental Studio nie potrzebuje nastę­pnego dnia nawet środka prze­ciwbólowego i może wrócić do normalnego życia.

C Ceramika

Jaki materiał jest używany do ro­bienia koron?Większość koron i mostów jest zrobionych z metalu lub stopów metali i licowanych ceramiką dopasowaną do koloru natural­nych zębów. Alternatywnym rozwiązaniem, wysokiej jakości pod względem estetyki, jest porcelana. Ze względu na swoją wytrzymałość, szczególnie odpowiedni dla uzupełnień opartych na implantach jest także tlenek cyrkonu. Można go zastosować dla pojedynczych koron zębowych, jak również dla większych mostów. Jego zaletą jest to, iż odbija on światło podobnie jak naturalne szkliwo, a zatem uzupełnienie jest praktycznie identyczne jak naturalne zęby.

Cukrzyca

Czy mogę mieć wszczepiony implant jeżeli choruję na cukrzycę?

Tak, jednak twoja choroba musi być dokładnie kontrolowana. Niekontrolowana lub nie leczona cukrzyca może z przyczyn meta­bolicznych niekorzystnie wpływać na proces gojenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości dentysta skonsultuje się z Twoim lekarzem.

Choroby

Czy są jakieś choroby, które uniemożliwiają wszczepienie implantu?Właściwie nie. Jeżeli chorujesz na takie schorzenia jak: choroba układu krążenia, uszkodzenie nerki lub jeśli posiadasz tenden­cje do krwotoków, czy masz usz­kodzony system immunologiczny, powinieneś zawsze nam o tym powiedzieć. W nie­ których przypadkach efekty uboczne działania leków mogą wpływać na proces gojenia, dlate­go też już podczas pierwszej kon­sultacji Twój dentysta powinien być poinformowany o wszystkich regularnie przyjmowanych przez Ciebie lekach. Dzięki temu lekarz doradzi Ci na temat wszystkich możliwych opcji leczenia i po­może podjąć właściwą decyzję.

Czas trwania leczenia

Ile wizyt potrzeba do zamocowa­nia moich nowych korzeni zębowych?To zależy od zakresu i rodzaju leczenia. Na konsultację, podczas której lekarz odpowie na wszyst­kie Twoje pytania, wystarcza za­ zwyczaj jedna wizyta. Wykonujemy na niej badanie wstępne, a po niej planujemy przebieg leczenia. Niedługo potem, również podczas jednej wizyty lekarz przeprowadzi operację wszcze­piania nowych korzeni. Podczas zabiegu, implantolog robi nie­wielkie nacięcie w dziąśle, w miejscu, w którym ma zostać umieszczony implant. Po wszczepieniu implantu nacięcie zostaje zaszyte. Jeden lub dwa dni po zabiegu konieczna jest wizyta kontrolna w celu sprawdzenia czy proces gojenia przebiega prawid­łowo, a po dwóch tygodniach szwy zostają zdjęte. Teraz możesz cze­kać, aż kość się zregeneruje w trak­cie fazy gojenia bez konieczności dodatkowych zabiegów.

J Jakość

Czy istnieją różnice w jakości pomiędzy implantami?Podobnie jak w przypadku innych produktów wyróżniamy bardzo wysokiej jakości implanty i modele niższej jakości. Istnieją na przykład różnice w kształcie im­plantów, a w szczególności w ro­dzaju powierzchni. Implantolog w Magic Dental Studio poinformuje Cię na temat właściwości implantu, którego używa. Zapytaj o długo­ terminowe doświadczenia i ob­serwacje. Zapytaj również o dłu­goterminową dostępność ele­mentów wymiennych, na wypa­dek gdyby Twoja proteza miałaby być w przyszłości odnawiana.

Dlaczego mogę ufać implantom DentSply Implants?Implanty DentSply Implants stanowią naj­wyższej jakości produkty nie­mieckie, których projekt został oparty na wieloletnich badaniach i udokumentowanym doświad­czeniu klinicznym. Poczynając od zakupu surowego materiału, poprzez cały łańcuch produkcyjny implant jest poddawany wyjątko­wo rygorystycznym standardom jakości.

Zakres produktów obejmuje trzy systemy różniące się kształtem implantów. Implanty występują w różnych rozmiarach i długoś­ciach, tak aby dentysta mógł wybrać typ dokładnie dla Ciebie. Wszystkie implanty są zrobione z czystego chirurgicznego tytanu i posiadają unikalną mikrostruk­turę powierzchni, która aktywnie wspomaga proces gojenia kości.

Wysoce zaawansowane właści­wości powierzchni umożliwiają budowanie komórek kostnych bezpośrednio na implancie i kości oraz umożliwiają formowanie nowej kości. Implanty DentSply Implants oferują najlepsze warunki dla optymalnego gojenia oraz dla formowania trwałej i stabilnej bazy dla implantów.

Systemy DentSply Implants spełniają również wszystkie wymagania pod względem niezwykłych rozwiązań protetycznych. I jeśli proteza zamocowana na implantach DentSply Implants kiedykolwiek będzie musiała zostać wymieniona, możesz mieć pewność, że Twój dentysta dostanie wszystkie potrzebne elementy, nawet wiele lat później i niezależnie od tego w jakim miejscu na świecie się znajdujesz.

Jedzenie

Czy z protezą opartą na implan­tach mogę normalnie jeść i gryźć?Niezależnie od tego, czy posia­dasz opartą na implancie koronę, most czy protezę: będziesz mógł jeść, gryźć, rozmawiać i śmiać się tak jak dawniej. Proteza będzie silnie przymocowana do implantów tak, że będziesz mógł się z nią czuć całkowicie pewnie i bezpiecznie.

K Koszt

Ile to będzie kosztować?Koszt zależy od zakresu leczenia i liczby implantów. Ogólny kosztorys dla korony + im­plant włączając w to opiekę medyczną i stomatologiczną waha się w granicach 6.000 do 8.000 złotych. Cena mostu opar­tego na implantach ( 2 implanty + most 3 punktowy ) będzie się zaczynać od 13.000 złotych, a pełna proteza całkowita oparta na 4 implantach od 20.000 zło­tych. Cały kosztorys obejmujący pracę, czy inne koszty zostanie Ci przedstawiony przez Twojego lekarza jeszcze przed rozpoczę­ciem leczenia.


Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku

Czy wykrywacze metalu, np. pod­ czas kontroli na lotnisku wykryją implanty?Nie, nie musisz się tego obawiać. Implanty nie wywołują efektu magnetycznego, poza tym są zbyt mate aby zostać wykryte przez detektor. A jeśli kiedykolwiek zdarzyłoby się, aby detektor zareagował na implanty będziesz posiadać swoją kartę implantu, która szybko wyjaśni problem.
Konsultacja

W jaki sposób mogę przygotować się do konsultacji?Powinieneś być dokładnie poin­formowany jeszcze przed konsul­tacją. Ta strona zawiera wszystkie najważniejsze, podsta­wowe informacje, które powinieneś wiedzieć. Powinieneś jednak skorzystać również z konsultacji, aby zadać lekarzowi swoje pyta­nia. Najlepiej jeśli sporządzisz sobie listę takich pytań przed konsultacją, abyś niczego nie zapomnial. Pamiętaj także, aby poinformować swojego lekarza o innych chorobach czy lekach, które przyjmujesz regularnie.

L Leczenie

Po jakim czasie i w jaki sposób na implantach są umieszczane zęby?Przy prawidłowym procesie gojenia, czas po jakim implanty stają się całkowicie zintegrowane z kością wynosi 6 tygodni. Po tym okresie mogą być zamocowane nowe korony.

Lekarz odsłoni "główkę" implantu i tymczasowo przykręci do niej małą czapeczkę zwaną śrubą gojącą, aby dziąsło zostało prawidłowo ukształtowane. Po tym etapie pobierany jest wycisk. Jest on podstawą dla technika denty­stycznego do wykonania uzu­pełnienia protetycznego w labo­ratorium. Po dokładnym dopasowaniu koloru i przylegania, prote­za jest bezpiecznie mocowana na implantach.

Czy podczas leczenia i fazy goje­nia nie będę miał zębów?Nie. Jeśli przed rozpoczęciem leczenia posiadasz ruchomą protezę, będzie ona wymagała jedynie drobnego dopasowania aby można ją było używać. Jeśli nie posiadasz takiej protezy, brak zębowy może zostać przykryty protezą tymczasową wykonaną na czas gojenia. W niektórych okolicznościach może ona zostać przymocowana do implantów natychmiast. W przypadku takich dtugoterminowych czasowych protez istnieje wiele wyszuka­ nych rozwiązań, które sprawią, że proteza będzie praktycznie nie do odróżnienia od Twoich natural­ nych zębów i docelowych koron.

>>> zobacz również "Natychmiastowe obciążenie" pod N.
Leki

Czy są możliwe jakieś interakcje z innymi lekami?Jest to możliwe w przypadku niektórych leków. Na przykład kortyzon może zmieniać metabo­lizm i system immunologiczny organizmu, co może skutkować problemami z gojeniem. Leki antykoagulacyjne mogą z kolei powodować poważne krwotoki podczas zabiegu wszczepiania implantu. Jeżeli przyjmujesz regularnie jakieś leki, powinieneś koniecznie omówić tę sprawę ze swoim lekarzem.

>>> zobacz "Choroby" pod C.

M Materiały

Z jakiego materiału są zrobione implanty?Implanty DentSply Implants są zrobione z czystego tytanu do zastosowań chirurgicznych. Materiał ten oka­ zał się tak dobry, że obecnie jest z niego zrobionych 99 procent wszystkich systemów implantologicznych. Jest on niezwykle trwały i bardzo kompatybilny z organiz­mem, przez co łatwo integruje się z tkanką kostną. Przez wiele dzie­sięcioleci pozytywne cechy tytanu zostały potwierdzone nie tylko w stomatologii, ale także w in­nych obszarach medycyny, jak np. protezy stawów.
Srebrnoszary kolor tytanu nie jest wadą, ponieważ implanty podob­nie jak naturalne korzenie zębów znajdują się w kości i są niewi­doczne. Przez pewien czas dostę­pne były także białe implanty ceramiczne. Pierwsze pokolenie ceramiki stosowanej do ich wyko­nania było jednak niewystarcza­jąco mocne, aby stanowić poważ­ną konkurencję dla tytanu. Obec­nie ceramiczne implanty są robio­ne z niezwykle wytrzymałego tlenku cyrkonu i ciągle znajdują się w fazie testowania.
Tytan nadal jest złotym standar­dem wśród materiałów implanto­ logicznych.

>>> zobacz "Ceramika" pod C.
 
N Noc

 

Czy muszę zdejmować protezę opartą na implantach na noc?

Klasyczne protezy powinny być zdejmowane na noc, ponieważ podczas snu mogą poluzować się i blokować gardło lub drogi odde­chowe. Proteza oparta na implan­tach jest przymocowana i może pozostać na miejscu również w nocy, nie stwarzając żadnego niebezpieczeństwa. Twój dentys­ta doradzi Ci co powinieneś zrobić. Musisz tylko zapytać.

Natychmiastowe wszczepienie implantu

Czy implanty mogą zostać wszczepione natychmiast po usunięciu zębów?Tak, obecnie zdarza się to bardzo często. Implant zostaje umieszczony w świeżej ranie, zaraz po usunięciu zęba. Nazywa się to natychmiastowym wszczepieniem implantu (nie mylić z natychmias­towym obciążeniem implantów).

Natychmiastowe obciążenie

Co oznacza pojęcie "natychmiastowe obciążenie" i czy dotyczy to mnie?Typowy plan leczenia implantologicznego obejmuje fazę gojenia bez obciążenia implantów, zaraz po ich wszczepieniu. W tej meto­dzie brak zębowy zaraz po wszczepieniu implantu jest uzupełniony za pomocą klasycznej, tymczasowej protezy, która zostaje przymocowana do zębów sąsiadujących. W obciążeniu natychmiastowym używane są metody i nowe systemy implanto­logiczne, które przy odpowied­nich warunkach anatomicznych pozwalają na natychmiastowe osadzenie na implantach docelo­wego lub tymczasowego uzu­pełnienia protetycznego. W ciągu jednego dnia pacjenci otrzymują implanty oraz naturalnie wyglą­dające zęby. To czy natychmias­towe obciążenie jest metodą odpowiednią dla Ciebie będzie zależało od stanu kości szczęko­wej oraz pozycji implantów. Zapy­taj swojego lekarza na temat możliwych opcji.

>>> zobacz "Leczenie" pod L.

P Piękne zęby

Potrzebuję jedynie kilku implan­tów, ale chciałbym także, aby wszystkie moje zęby były bielsze i wyglądały bardziej atrakcyjnie. Co w takim przypadku może zro­bić dentysta?


Dentysta może wielokrotnie wybielać ciemniejsze zęby. Nie­atrakcyjnie wyglądające zęby przednie mogą zostać pokryte kompozytem lub cienką ceramiką w postaci licówek. Korony na im­ plantach mogą być jaśniejsze od początku oraz ich kształt może być odpowiednio zmodyfikowany. Zapytaj swojego dentystę. Lekarz może Ci zaoferować rozwiązanie niemal każdego problemu.
Przeszczep kości

Kiedy niezbędny jest przeszczep kości?Jeżeli w szczęce nie ma zębów i nie jest ona przez długi okres odpowiednio obciążona, kość ulega stopniowemu zanikowi. Jest to podobny proces jak w przypadku mięśni, które ulegają zanikowi, gdy nie są używane. Kość może także zostać uszkodzona przez bakterie. Odnosi się to do zapalenia przyzębia, znanego jako paradontoza - choroba zapalna ozębnej. Jeśli kość jest osłabiona lub cienka i implant nie może być w niej umieszczony, dentysta zaleci przeszczep kości. Tkanka kostna zostaje wtedy zrekonstruowana z pochodzącej z tego samego ustroju kości lub też z materiału zastępczego, tak bezboleśnie jak to jest tylko możliwe. Często korzysta się z mieszanki kości autogennej i materiału kościozastępczego. Przeszczepiany materiał jest układany warstwowo bezpośred­nio na kości i stopniowo zamie­niany przez organizm na silną substancję kostną. Tą metodą kość może zostać poszerzona lub uniesiona. W bocznym odcinku górnej szczęki kość jest zazwyczaj unoszona procedurą tzw. podniesienia zatoki (sinus lift). Zapobiega to wystawaniu części implantu do zatoki szczękowej. Przeszczep kości może być rów­nież dokonany podczas wszczepiania implantu. Jednak w niektórych przypadkach może być wymagana oddzielna procedura.

Procedura jednodniowa

Czy wszczepienie implantu jest naprawdę procedurą jednodniową?Tak. Lekarz implantolog, który pracuje w sposób atraumatyczny i bezpieczny, może wprowadzić wiele implantów podczas jednej wizyty. Zabieg jest przeprowadza­ny sprawnie i bez bólu.

Profilaktyka

W jaki sposób powinienem dbać o zęby na implantach?Zęby oparte na implantach nie tylko wyglądają jak naturalne zęby, ale mogą być również w prosty sposób czyszczone za pomocą szczoteczki do zębów - włączając w to szczoteczkę elektryczną - oraz pasty. Podczas czyszczenia należy zwrócić szcze­gólną uwagę na okolice pomiędzy zębami a dziąsłem. Obszary te są kolonizowane przez bakterie, które atakując dziąsła po pew­nym czasie mogą również zaata­kować kość wokół implantu. Można temu zapobiec używając nici dentystycznej lub małych szczoteczek czyszczących prze­strzenie między zębami. Dodatkowo, w regularnych odstępach czasu - co trzy miesiące powinieneś spotkać się ze swoim stoma­tologiem na profesjonalne oczyszczanie zębów. Pozwoli to na usunięcie osadu nazębnego i Twoje zęby będą znów wyglądać jak nowe. To jest tego warte.
Palenie

Czy implanty są wskazane dla osób palących?Palenie może skrócić długoterminowe przetrwanie implantu. Omów ten problem ze swoim dentystą.
Lekarz może ocenić jakie jest ryzyko w Twoim przypadku.

Praca

Kiedy mogę wrócić do pracy?

Lekarz prawdopodobnie wystawi Ci zwolnienie z pracy na kilka najbliższych dni. Jednakże już następnego dnia po zabiegu będziesz mógł normalnie funkcjonować, a kilka dni później wrócić do pracy.

Czy jest jeszcze coś czym powi­nienem się martwić?Krótko mówiąc: nie. Myśl o implantach jak o naturalnym ele­mencie swojego organizmu. Możesz uprawiać sport, rozma­wiać, jeść, śmiać się i żyć jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy implantami a twoimi naturalnymi zębami.

>)) zobacz także "Sport" pod S.
R Ryzyko

Czy istnieje jakieś ryzyko związa­ne z wszczepieniem implantów?

Wszczepienie implantu jest zabiegiem chirurgicznym. Komplikacje jak na przykład obrażenia nerwów czy naczyń krwionośnych są oczywiście możliwe, jednak obecnie, biorąc pod uwagę szerokie możliwości w diagnozowaniu i planowaniu, są one bardzo mało prawdopo­dobne. Jeśli implant jest umiesz­czany przez wykwalifikowanego implantologa, ryzyko nie jest większe niż w przypadku usuwa­nia zęba mądrości.
Bardzo mało prawdopodobna jest także nagła reakcja odrzucenia całkowicie wygojonego implantu. Jednakże w niektórych przypadkach kość może nie trzymać implantu wystarczająco mocno. W takich wypadkach, ze względu na problemy z obciążeniem, będzie konieczne usunięcie im­plantu pod znieczuleniem miejscowym. Najczęściej możliwe jest wstawienie nowego implantu podczas tego samego zabiegu.

A jeśli implant zostaje zainfeko­wany?Infekcje wywoływane przez bak­terie i wykryte odpowiednio wcześnie mogą zostać z sukcesem wyleczone. Jeśli regularnie uczęszczasz na wizyty kontrolne i dbasz o zęby również w domu, jest bardzo mało prawdopodobne abyś doświadczył tego problemu.

Rozrusznik serca

Czy implanty mogą mieć wpływ na mój stymulator serca?Nie. Implanty nie powodują efektu elektromagnetycznego, a zatem nie wpływają w żaden sposób na działanie Twojego rozrusznika.
S Sport

Czy po wszczepieniu implantów mogę w dalszym ciągu uprawiać sport?Uprawianie sportu nie stanowi problemu. Jednakże, jeśli bie­rzesz aktywny udział w ćwiczeniach, które wymagają bardzo dużych nakładów energii, powi­nieneś najpierw skonsultować się z lekarzem.
Podczas okresu gojenia zaleca się kilka dni odpoczynku.
T Trwałość

Jaki jest czas wytrzymałości implantu?Po zakończeniu procesu gojenia, prawidłowo wszczepiony implant będzie bardziej wytrzymały niż naturalne korzenie zębowe. Tyta­nowy implant z optymalnym obciążeniem protetycznym nie ulegnie złamaniu. Jest także odporny na próchnicę. Odpo­wiednia higiena jamy ustnej pozwoli utrzymać twoje dziąsła oraz miejsce wszczepienia implantu w dobrym stanie, a im­plant będzie trwał do końca Two­jego życia.

W Wiek

Czy istnieje minimalny wiek pacjenta, od którego można mieć implanty?W momencie umieszczania im­ plantów rozwój kości powinien być zakończony. Można przyjąć, że kończy się on w wieku 18 lat. U kobiet rozwój kości jest za­ kończony wcześniej niż u męż­czyzn. W przypadku wątpliwości stan kości można sprawdzić za pomocą prześwietlenia promieniami rentgenowskimi kości nadgarstka.

Czy podeszły wiek stanowi przeciwwskazanie dla wszczepienia implantów?Nigdy nie jest za późno aby po­ przez wszczepienie implantów podnieść jakość swojego życia. Procedura wszczepiania jest tak mało ryzykowna, iż można ją przeprowadzić u pacjentów wieku 70, 80 czy nawet 90 lat. Nie ma górnej granicy wieku. Jeżeli jesteś na tyle zdrowy aby poddać się jakiemukolwiek inne­ mu leczeniu stomatologicznemu, możesz także mieć implanty.

Wrażenie obcego ciała

Czy zęby oparte na implantach będą dawały takie samo uczucie jak zęby naturalne czy też będę mieć wrażenie obcego ciała w jamie ustnej?Podczas mówienia, jedzenia czy śmiania się, będziesz odczuwać implanty w całkowicie naturalny sposób tak, że nie odczujesz żadnej różnicy.
Wymiana i modyfikacja protezy

Czy protezy oparte na implan­tach mogą być wymieniane lub jeśli brakuje więcej zębów, poszerzane?Tak, proteza może w każdej chwili zostać wymieniona lub zmodyfikowana. Implanty DentSply Implants zastosowane jako podparcie dla poje­dynczych koron mogą być z łat­wością wykorzystane po wielu latach jako podparcie dla mostu jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Mam w tej chwili normalną pro­tezę całkowitą. Czy potrzebuję nowej do zamocowania na implantach?Jeśli istniejąca proteza zapewni optymalne obciążenie implantów, a także dobre funkcje gryzienia, może ona zostać przystosowana do zamocowania na implantach. Zapytaj swojego dentystę. Lekarz oceni Twoją sytuację i zaproponuje najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Co się stanie jeśli jeden z moich naturalnych zębów, który stano­wi podparcie dla protezy zosta­nie utracony?Jeśli ząb musi zostać usunięty np. z powodu zapalenia korzenia, może on być z łatwością zastąpiony dodatkowym implantem. Podparcie i umocowanie protezy zostanie także odpowiednio zmodyfikowane.


Z Znieczulenie

Czy na pewno nie jest potrzebne znieczulenie ogólne, podczas zabiegu wszczepiania implantów?

Nie. Znieczulenie miejscowe w zupełności chroni od jakiegokolwiek bólu. Podczas gdy lekarz przygotowuje w kości miejsce na implant i podczas jego wszczepiania będziesz odczuwał wibracje i niewielki ucisk, jednak na pewno nie będziesz odczuwał bólu. Dla większości pacjentów procedura ta jest odczuwalna jak zwykłe leczenie w znieczuleniu miejscowym. jednakże, jeśli nadal będziesz chciał "spać" podczas zabiegu, lekarz może wyjaśnić Ci wszystkie konsek­wencje znieczulenia ogólnego.

top