DENTAL IMPLANTOLOGY

certyfikat implantologa, implanty

 implantolog, Mistrz Implantologii Beata Lipko-Le¶niewska

Autor: spec. stomatolog Beata Lipko-Le¶niewska Mistrz implantologii z wieloletnim do¶wiadczeniem.

Je¶li macie Pañstwo braki w uzêbieniu, mo¿emy poleciæ terapiê implantologiczn±, jako jedn± z mo¿liwo¶ci leczenia. Metoda ta polega na wszczepieniu jednego lub kilku implantów zêbowych, które zastêpuj± brakuj±ce korzenie zêbów i s± podstawa pod protezy, korony lub mosty odbudowuj±ce Pañstwa zêby w piêkny i naturalny sposób.

Ponad 99,5% powodzeñ w implantacji w naszej klinice, to efekt ponad 15 lat do¶wiadczenia, zdobytej wiedzy w kraju i zagranic±, umiejêtnego doboru systemu implantologicznego, wszczepienia ponad 5000 implantów oraz ¶cis³ego stosowania siê do ustalonych procedur.   Implantologia dentystyczna jest najbardziej zaawansowan± i jednocze¶nie najbardziej wymagaj±c± terapi± uzupe³niaj±c± brakuj±ce zêby.

Implanty zêbów w porównaniu z tradycyjnymi rozwi±zaniami protetycznymi:

 • minimalizuj± zanik ko¶ci,
 • nie wymagaj± szlifowania zdrowych zêbów,
 • zachowuj± stosowny do wieku wygl±d,
 • daj± wiêksz± pewno¶æ siebie,
 • poprawiaj± jako¶æ i komfort ¿ycia.

Co to jest implant zêba?

implant zêba - schemat Implant zêba jest substytutem korzenia zêba, który znajduje siê w ko¶ci. Ma postaæ ¶ruby tytanowej, która po wszczepieniu jej w ko¶æ pacjenta, integruje siê z ni± tworz±c fundament pod pracê protetyczn± np. koronê, most lub protezê opart± na implantach.


Implanty zêbów w jeden dzieñ

Proteza na 4 implantach sto¿kowych SynCone

implanty zêbów, proteza na implantach Proteza na 4 implantach, z systemem SynCone®, to unikatowe rozwi±zanie dla osób z bezzêbn± ¿uchw± lub z uzêbieniem resztkowym. Ju¿ po oko³o dwóch godzinach od rozpoczêcia zabiegu wszczepienia implantów, mog± Pañstwo w wiêkszo¶ci przypadków opu¶ciæ klinikê wraz z mocno osadzon± na implantach, stabiln± protez± - i ju¿ w krótkim czasie mo¿na rozpocz±æ aktywne gryzienie i ¿ucie.
Warunkiem natychmiastowego obci±¿enia implantów jest zastosowanie 4 implantów o odpowiedniej d³ugo¶ci i stabilizacji pierwotnej.

Istnieje mo¿liwo¶æ wykorzystania obecnej protezy ¿uchwy - po konsultacji z implantologiem.

spec. stomatolog Beata Lipko-Le¶niewska, Mistrz Implantologii jest cz³onkiem Grupy Naukowej - Ankylos Syncone - protezy na implantach.


 

Proteza na implantach - Ca³kowite bezzêbie

implanty zêbów, proteza na implantach ..kliknij powiêksz

Proteza na implantach w przypadku ca³kowitego braku zêbów. Pacjentka u¿ytkuj±ca protezy ca³kowite, narzeka³a na utrzymanie dolnej protezy. Zaproponowali¶my procedurê SynCone, 4 implanty zêbów wszczepione w ¿uchwê i natychmiastowo obci±¿one protez± na teleskopach SynCone Gold Cap. Pacjentka opu¶ci³a klinikê z protez± mocno osadzon± na implantach. 


 

Proteza na implantach - Uzêbienie resztkowe

implanty zêbów Poznañ, proteza na implantach ..kliknij powiêksz

Szcz±tkowe uzêbienie w ¿uchwie. Ekstrakcja zêbów z natychmiastow± implantacja 4 wszczepów. W przypadku mo¿liwo¶ci zastosowania implantów o d³ugo¶ci 11mm i uzyskaniu stabilizacji pierwotnej powy¿ej 40Ncm, obci±¿amy implanty natychmiastowo protez± na teleskopach SynCone. W przeciwnym razie obci±¿enie zostaje odroczone do czasu integracji implantów z ko¶ci±.


 

Implant zêba "jedynki" - Pojedynczy brak w strefie estetycznej 

brak jedynki, implant zêba, koronka zêba ..kliknij powiêksz

Pojedynczy implant zêba "jedynki" (siekacza centralnego prawego). Braki zêbów w odcinku przednim s± szczególnym wyzwaniem dla implantologa. Odpowiednie zarz±dzanie tkankami twardymi (ko¶ci±) i miêkkimi (dzi±s³o i brodawki miêdzy zêbowe) oraz wybór w³a¶ciwego systemu implantologicznego s± niezbêdne dla uzyskania dobrego efektu estetycznego. Mostek maskuj±cy brak zêba zosta³ zast±piony koronami porcelanowymi, w tym jedn± na implancie zêba klasy Premium.


 

Korony na implantach zêbów - Braki zêbów w odcinkach bocznych

implanty zêbów, implantolog Poznañ ..kliknij powiêksz

Braki zêbów w strefie bocznej szczêki i ¿uchwy. Odbudowa braków pojedynczymi koronami porcelanowymi na implantach zêbów. Protetyczna korekta zgryzu porcelanowymi koronami. Po 10 latach obserwujemy stabilne warunki tkanek twardych i miêkkich wokó³ implantów. Regularne wizyty kontrolne, opieka implantologa oraz dba³o¶æ o higienê s± kluczowe przy u¿ytkowaniu implantów zêbowych.


 

Najczê¶ciej zadawane pytania oraz odpowiedzi na temat implantów od A do Z

 

 

Rekonstrukcja brakuj±cych zêbów za pomoc± implantów dentystycznych.

Postêpowanie przed zabiegiem

 • konsultacja implantologiczna,
 • cyfrowe zdjêcie panoramiczne RTG,
 • zdjêcia fotograficzne,
 • cyfrowa tomografia komputerowa - TK CBCT,
 • analiza modeli diagnostycznych, zdjêæ RTG, TK CBCT oraz zdjêæ fotograficznych,
 • wykonanie szablonów chirurgicznych,
 • profesjonalna higiena (skaling i piaskowanie),
 • wykonanie badañ dodatkowych (np. badanie krwi, badanie w kierunku osteoporozy),
 • zapoznanie siê i podpisanie zgody na zabieg implantologiczny,

Zabieg implantacji

 • przygotowanie sterylnego gabinetu do zabiegu,
 • sedacja doustna lub wziewna - powoduje rozluŒnienie i odprê¿enie u pacjentów,
 • znieczulenie miejscowe - podawanie sterowane komputerowo,
 • augmentacja (odbudowa) ko¶ci, (je¶li zabieg jest konieczny),
 • podniesienie dna zatoki szczêkowej - sinus lift (je¶li zabieg jest konieczny),
 • wszczepienie implantów,
 • szycie chirurgiczne,

Postêpowanie po zabiegu

 • stosowanie siê do zaleceñ lekarza implantologa,
 • kontrola gojenia (2 dni po zabiegu, tydzieñ po zabiegu),
 • zdjêcie szwów (od 1 do 2 tygodni po zabiegu),
 • zabieg ods³oniêcia implantów i za³o¿enia ¶rub formuj±cych dzi±s³o,
 • pobranie wycisków z transferami (przeniesienie pozycji implantów na model roboczy,
 • wykonanie pracy protetycznej przez Laboratorium Techniki Dentystycznej,
 • oddanie gotowej pracy,
 • wizyty kontrolne (miesi±c po oddaniu pracy, kolejne co pó³ roku).

Przyk³adowe prace:

Korony i mosty cyrkonowe na implantach

korony cyrkonowe Odbudowa braków zêbów koronami i mostem na implantach Ankylos. Protetyczna korekta kszta³tów zêbów - korony cyrkonowe.

Skrzyd³owe braki zêbów - most protetyczny na implantach

most porcelanowy implanty Brak skrzyd³owy w szczêce. Uzupe³nienie braku mostem porcelanowym opartym na implantach. Braki w ¿uchwie uzupe³nione zosta³y protez± czê¶ciow±.

Lateral teeth loss - reconstructed with dental bridge implant supported

Lateral teeth loss - reconstructed with dental bridge implant supported Rebuilding lateral lack of teeth in the jaw with bridge implant supported..

Dental bridge implant supported

Dental bridge implant supported >Restoration of teeth, diastema closure. Missing teeth were reconstructed with dental crowns and bridges implants supported without bone augmentation. Alveolar bone loss was reconstructed with pink ceramic ..

Dental implants, Overdentures dentalimplants supported

Certificate in Oral Implantology

implantolog, MSc. , Master Implantologii

Author: DDS MSc. Beata Lipko-Lesniewska MSc. in Oral Implantology

One day implantology -  Ankylos SynCone Concept - Overdenture 4 dental implant supported

Overdenture implant supported 

Fixed teeth. Reliable safety.

Fixed, stable teeth without compromise? ANKYLOS® SynCone® makes the third set of teeth feel like the second. The innovative application of the telescopic technique is a successful combination of technical precision and economical prosthetics.

dental implants - overdenture, edentulous jaw 

Precise tapered connection. Stable success factor.

The friction-locked and no-play connection between the SynCone® abutment and coping as a prefabricated tapered crown offers complete mechanical stability and safety. The prosthesis becomes a removable bridge. The tapered connection between implant and abutment allows complete freedom of adjustment and alignment of the angled copings - rotation-locked and accurate. With immediate loading you will experience the success of the treatment immediately. And atraumatically: The surgical procedure and the prosthetic restoration are completed during the anesthetic phase within approximately two hours.

Dental implants Poland, overdenture 

Easy handling. Extremely economical.

Special implants or special instruments are not required for treatment with ANKYLOS SynCone. This is what makes SynCone so special: extremely economical and easy to use. The technical procedure is standardized and is based on prefabricated components.

Single tooth loss - dental implant of central incisor

brak jedynki, implant zêba Deficiencies in the anterior teeth are a special challenge for the implantologist. Proper management of hard ( bone ) and soft tissue ( gingiva and papilla between tooth ) and select the right implant system are necessary to obtain a good aesthetic effect . The dental bridge masking missing tooth was replaced by individual porcelain crowns, including one Premium dental implant supported.

Missing teeth in the posterior region - dental implants.

implanty zêbów Deficiencies in the area of ​​the lateral upper and lower jaw. Reconstruction of missing teeth with porcelain single crowns dental implants supported. Prosthodontic correction of occlusion with porcelain crowns. After 10 years we have seen stable conditions for soft and hard tissue around implants. Regular check-ups every 6 months and attention to hygiene are critical in the use of dental implants .

A dental implant is an artificial tooth root that a implantologist places into your jaw to hold a replacement tooth or bridge. Dental implants are an ideal option for people in good general oral health who have lost a tooth or teeth due to periodontal disease , an injury, or some other reason.

dental implant, dental crown, implant abutment 

Dental implants are so natural-looking and feeling, you may forget you ever lost a tooth.You know that your confidence about your teeth affects how you feel about yourself, both personally and professionally. Perhaps you hide your smile because of spaces from missing teeth. Maybe your dentures don't feel secure. Perhaps you have difficulty chewing. If you are missing one or more teeth and would like to smile, speak and eat again with comfort and confidence, there is good news! Dental implants are teeth that can look and feel just like your own! Under proper conditions, such as placement by a implantologist and diligent patient maintenance, implants can last a lifetime.

Implant System Warranty — ANKYLOS DentSply Implants ...(more)

Implant Systems warranty tag clip seal stringANKYLOS® implant system covers the entire range of surgical flexibility and restorative versatility, in order to provide excellent short- and long-term clinical results. Moreover, ANKYLOS implant system has been clinically tested, scientifically documented, and is used in Magic Dental Studio daily.

 

Reconstruction of missing teeth with dental implants.

 

Proceedings prior surgery

 • Dental Implant consultation,
 • Digital panoramic X-ray image,
 • Photographic images,
 • Digital computed tomography (if necessary) - CBCT,
 • Analysis of diagnostic models, X-rays, CBCT and photographs,
 • Fabrication of surgical guide templates in implant dentistry,
 • Professional hygiene (scaling and air-polishing)
 • Additional tests (eg. blood test, testing for osteoporosis)
 • Read and sign a consent for surgery implant, 

Implantation procedure    

 • Preparing a sterile cabinet for surgery,
 • Oral sedation or inhaled - causes relaxation in patients
 • Local anesthesia delivery computer-controlled,
 • Bone augmentation (if surgery is necessary),
 • Sinus floor elevation (if surgery is necessary),
 • Dental implant placement,
 • Surgical sutures, 

After treatment

 • Following the advice of an implantologist,
 • Control visits (2 days post surgery, one week after surgery),
 • Sutures remove (1 to 2 weeks after surgery day)
 • Healing screw (sulcus former) ,
 • Dental Impressions (transfer position of the implants to a cast model)
 • Dental crowns and/or bridges done by the Laboratory of Dental Technician,
 • Delivery of final prosthodontics,
 • Control visits (one month after, then every six months).

Made in Magic Dental Studio:

Zirconium oxide bridge and crowns - dental implants

zirconium oxide dental crown Reconstruction of defects of teeth with crowns and bridge dental implants supported. Prosthodontic correction of teeth shapes - porcelain crowns zirconium oxide

Dental bridge implant supported

dental implants Poland Rebuilding lateral lack of teeth in the jaw with bridge implant supported.

Dental bridge implant supported

Dental bridge implant supported Restoration of teeth, diastema closure. Missing teeth were reconstructed with dental crowns and bridges implants supported without bone augmentation. Alveolar bone loss was reconstructed with pink ceramic .