DENTOFOBIA - SEDACJA DOUSTNA I WZIEWNA

Bezpieczna metoda walki z bólem i dentofobi, czyli lkiem przed dentyst...

Zabiegom dentystycznym czsto towarzyszy lk przed bólem. Powoduje on, e miliony ludzi opónia leczenie lub go nie podejmuje. Ju sama myl o koniecznoci poddania si badaniu stomatologicznemu zniechca pacjentów do umówienia si na wizyt. Wikszo z nich potrafi dugo znosi duy ból zanim zaczn szuka pomocy lekarskiej. Ból jest podstawowym powodem zgoszenia si do leczenia okoo poowy ogólnej liczby pacjentów. Opanowanie bólu i lku pacjenta przed rozpoczciem zabiegu suy zarówno pacjentowi jak i lekarzowi dentycie. Jeeli lekarz wie, e jego pacjent czuje si bezpiecznie i komfortowo, to moe przeprowadza zabiegi lepiej i bez stresu. Znanych jest obecnie wiele sposobów walki z lkiem i bólem. Niektóre z nich, zalenie od sytuacji wydaj si by lepsze. W przypadku jednak, kiedy do wykonania zabiegu wystarczy podanie agodnego rodka przeciwbólowego lub/i opanowania lku pacjenta, przede wszystkim powinna by brana pod uwag sedacja doustna lub sedacja podtlenkiem azotu*.

Co to jest sedacja doustna?


Jest to jedna z metod uspokojenia Pacjentów przed zabiegiem stomatologicznym. Poniewa po jej stosowaniu powstaj ograniczeni co do prowadzenia pojazdów oraz obsugi maszyn i urzdze mechanicznych po jej zastosowaniu konieczna jest asysta drugiej osoby.

Wród zalet jakie daje takie rozwizanie s: prostota i nie inwazyjno (lek podawany jest w formie tabletki), moliwo stosowania zarówno u dzieci jak i dorosych oraz wysoki poziom bezpieczestwa.

Stosuje si j najczciej w wypadku wikszych zabiegów chirurgicznych oraz u bardzo niespokojnych i niewspópracujcych dzieci. Lek podawany jest na ok. 30 minut przed zabiegiem, po których Pacjent ma ograniczone odczuwanie strachu i napicia nerwowego. Czasami pojawia si senno.


Co to jest sedacja wziewna?sedacja dentysta, narkoza, gaz rozweselajcy Pozna Przemierowo

Sedacj podtlenkiem azotu mona okreli jako stan fizycznego odprenia, przyjemnego oszoomienia oraz oddzielenia od rzeczywistoci, uzyskany w czasie wdychania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu oraz pod wpywem sugestii hipnotycznych przy jednoczesnym zachowaniu u pacjenta podstawowych odruchów i wiadomoci. Pacjent otrzymuje zawsze du ilo tlenu (okoo 60%). Podtlenek azotu nie jest podawany samodzielnie w dawce 100%, ani te w dawce ustalonej (np. 66% N2O i 33% O2). Dawk dostosowuje si do reakcji pacjenta.

Uycie podtlenku azotu (gazu rozweselajcego) w trakcie zabiegu, wymaga wczeniejszej konsultacji z lekarzem.

Metoda sedacji wziewnej N2O/O- " gaz rozweselajcy " 

Wskazania do zastosowania sedacji wziewnej N2O/O2.

 

  Sytuacje kliniczne, w których zastosowanie sedacji przynosi najlepsze rezultaty:
 • Silny lk przed jakimkolwiek leczeniem.
 • Silny lk przed ukuciem zarówno u dzieci jak i u dorosych.
 • Silny odruch wymiotny.
 • Nadpobudliwo nerwowa.
 • Dugie, monotonne lub szczególnie nieprzyjemne zabiegi chirurgiczne, protetyczne, wyciski szczki u osób z silnym odruchem wymiotnym.
 • Usuwanie zogów nazbnych.
 • Otwieranie zba ze zgorzelinowym rozpadem miazgi
 • Opracowywanie próchnicy pocztkowej.

  Stany chorobowe, w których wskazane jest uycie sedacji wziewnej jako metody z wyboru:
 • Astma - N2O nie powoduje podranienia ukadu oddechowego. Zmniejszenie stresu wpywa na obnienie ryzyka ataku. W mieszance oddechowej podawanej pacjentowi znajduje si ok. 60% tlenu. Poprawia to sprawno oddychania i samopoczucie pacjenta.
 • Padaczka - zmniejszenie stresu wpywa na zmniejszenie ryzyka ataku.
 • Choroby serca - brak wyranego wpywu N2O na ukad sercowo-naczyniowy. Pacjent otrzymuje zwikszone stenie tlenu (ok. 60%). Wskazania pulsoksymetru pokazuj wtedy ok. 100%. Wicej tlenu dociera do naczy wiecowych. Ponadto nie zwiksza si zapotrzebowanie na tlen z powodu braku stresu.
 • Nadcinienie krwi - brak wpywu N2O na ukad naczyniowy. Zmniejszenie lku i stresu zabezpiecza przed nieoczekiwanym wzrostem cinienia krwi w czasie zabiegu.
 • Hemofilia - dziki uyciu N2O mona w pewnych przypadkach unikn koniecznoci wykonywania ukucia ig.
  Zaleca si:
 • ok. 3 godzinn przerw pomidzy ostatnim posikiem, a zabiegiem z uyciem podtlenku azotu (gazu rozweselajcego)
 • uczestniczenie podczas zabiegu osoby towarzyszcej, ze wzgldu na stan rozlunienia w jakim znajduje si pacjent
  Przeciwwskazania stosowania sedacji N2O/O2:
 • Przezibienie, przerost migdaków gardowych - niedronoci górnych dróg oddechowych.
 • I trymestr ciy.
 • Choroby psychiczne.
 • Stwardnienie rozsiane, porfiria, miastenia gravis.
 • Roztrzenie oskrzelowe, rozedma puc.
 • Alkoholizm.
 • Brak wspópracy pacjenta.

*Morris Clark, Ann Brunick "Podrcznik sedacji wziewnej N2O/O2"

Sowa kluczowe: podtlenek azotu, N2O, gaz rozweselajcy, sedacja wziewna, ból, lk, leczenie stomatologiczne dzieci, lk przed leczeniem stomatologicznym, lk przed dentyst, strach przed dentyst, lk przed bólem, lk przed ig, leczenie stomatologiczne bezbólowe, leczenie stomatologiczne bez bólu, leczenie bezbolesne, bezbolesno, pedodonta, pedodoncja, dentofobia, dentysta, stomatolog, stomatologia, znieczulenie, uspokojenie, borowanie bez bólu, borowanie bezbolsne, wiercenie bez bólu, ból przy wbijaniu igy.